toetsen, rapporten en overgang

   

Toetsen

Er zijn 4 toetsweken voor jaarlaagbrede toetsen en er is één herkansingsperiode, voor klas 4 en 5 aan het einde van het schooljaar, voor klas 6 na de derde toetsweek.

Er zijn gemiddeld niet meer dan 30 toetsen/proefwerken per jaarlaag per jaar. Daardoor is er meer ruimte is voor zogenaamd formatief werken. Leerlingen krijgen daarbij in de klas feedback op hun prestaties.

Behalve tijdens proefwerken kan huiswerk schriftelijk of mondeling worden overhoord.

Tentamens

Naast proefwerken krijgen de leerlingen vanaf de vierde klas ook toetsen die meetellen voor het schoolexamen. Deze toetsen, tentamens genoemd, staan omschreven en gepland in het Programma van Toetsing en Afsluiting (pta) dat de leerlingen aan het begin van het jaar digitaal krijgen uitgereikt. In het bijbehorende reglement worden de regelingen ten aanzien van tentamens en herkansingen nader toegelicht.

Rapporten

Per schooljaar ontvangen de leerlingen twee rapporten, één met kerst en één aan het einde van het schooljaar. Op het eerste rapport worden cijfers met één decimaal weergegeven; op het eindrapport staan alleen hele cijfers. 

In alle jaarlagen wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde: een cijferopbouw waarbij alle cijfers die gehaald worden meetellen en er dus steeds meer cijfers meetellen om tot dit gemiddelde te komen.

Overgang

Op de overgangsvergadering, gevormd door alle docenten die aan de leerling lesgeven, wordt beslist over het al dan niet bevorderen van een leerling. Een beoordeling vindt plaats aan de hand van de overgangsnormen.

Om de bespreking zo zorgvuldig mogelijk te doen plaatsvinden wordt er gebruik gemaakt van een huishoudelijk reglement.

In het schooljaar 2021/2022 is er in klas 2 en 4 een pilot gehouden met de mogelijkheid van voorwaardelijke overgang. Deze pilot is geëvalueerd en sinds maart 2024 onderdeel van het reguliere beleid. 

normering

voor overgang

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.