Toetsweek en proefwerkrooster

Per vak worden, door het jaar heen, maximaal vier proefwerken gegeven. Voor de eersteklassers zijn er tot de herfstvakantie geen proefwerken. Voor de jaarlaag 5 en 6 zijn er gedurende het jaar respectievelijk drie en twee tentamenweken. Alle klassen uit een jaarlaag hebben op eenzelfde moment in de week een bepaalde toets, waarbij de oorspronkelijke les van dat moment komt te vervallen. Behalve tijdens proefwerken, kan huiswerk schriftelijk of mondeling worden overhoord.

 

Tentamens

Naast proefwerken krijgen de leerlingen vanaf de vierde klas ook toetsen die meetellen voor het schoolexamen. Deze toetsen, tentamens genoemd, staan omschreven en gepland in het Programma van Toetsing en Afsluiting (pta) dat de leerlingen aan het begin van het jaar digitaal krijgen uitgereikt. In het bijbehorende reglement worden de regelingen ten aanzien van tentamens en herkansingen nader toegelicht.

 

Rapporten

Per schooljaar ontvangen de leerlingen drie rapporten, verdeeld over drie, ongeveer gelijke periodes. De eerste klas krijgt na een aantal weken extra een geschreven rapport waarop de mentor de eerste bevindingen en de resultaten per vak noteert. Op de eerste twee rapporten worden cijfers met één decimaal weergegeven; op het eindrapport staan alleen hele cijfers. 

In alle jaarlagen wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde: een cijferopbouw waarbij alle cijfers die gehaald worden meetellen en er dus steeds meer cijfers meetellen om tot dit gemiddelde te komen.