Toetsweek en proefwerkrooster

Er zijn 4 toetsweken voor jaarlaagbrede toetsen en er is één herkansingsperiode, voor klas 4 en 5 aan het einde van het schooljaar, voor klas 6 na de derde toetsweek. Er zijn gemiddeld niet meer dan 30 toetsen/proefwerken per jaarlaag per jaar, waardoor er meer ruimte is voor formatief werken waarbij leerlingen in de klas feedback krijgen op hun prestaties. Jaarlaagtoetsen worden niet langer tijdens de lessen afgenomen, waardoor er minder sprake is van lesuitval. Behalve tijdens proefwerken, kan huiswerk schriftelijk of mondeling worden overhoord.

 

Tentamens

Naast proefwerken krijgen de leerlingen vanaf de vierde klas ook toetsen die meetellen voor het schoolexamen. Deze toetsen, tentamens genoemd, staan omschreven en gepland in het Programma van Toetsing en Afsluiting (pta) dat de leerlingen aan het begin van het jaar digitaal krijgen uitgereikt. In het bijbehorende reglement worden de regelingen ten aanzien van tentamens en herkansingen nader toegelicht.

 

Rapporten

Per schooljaar ontvangen de leerlingen twee rapporten, één met kerst en één aan het einde van het schooljaar. De eerste klas krijgt na een aantal weken extra een geschreven rapport waarop de mentor de eerste bevindingen en de resultaten per vak noteert. Op het eerste rapport worden cijfers met één decimaal weergegeven; op het eindrapport staan alleen hele cijfers. 

In alle jaarlagen wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde: een cijferopbouw waarbij alle cijfers die gehaald worden meetellen en er dus steeds meer cijfers meetellen om tot dit gemiddelde te komen.