Examenreglement

Op deze pagina staan de links naar documenten die betrekking hebben op het Examenreglement en het PTA overzicht in klas 4, 5 en 6.

PTA Overzicht klas 4 (cohort 2024)

PTA Overzicht klas 5 (cohort 2023)

PTA Overzicht klas 6 (Cohort 2022)

 

Bijzondere omstandigheden

Bovenstaande documenten beschrijven de rechten en plichten van leerlingen en de gang van zaken rondom het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen, tezamen 'het eindexamen ́ genoemd.

Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor er moet worden afgeweken van dit examenreglement. Daarvoor kun je te allen tijde een verzoek indienen bij de examencommissie, via het daartoe bestemde formulier VERZOEK EXAMENCOMMISSIE.

 

Absentie

Afwezigheid bij een PTA-onderdeel door ziekte of een andere vorm van overmacht dient voor aanvang van het afnamemoment van dit onderdeel doorgegeven te worden aan de absentieregistratie (verzuim@het4e.nl).  Deze melding wordt voor een minderjarige leerling gedaan door een ouder/verzorger, een meerderjarige leerling kan deze melding ook zelf doen.

Naast de absentiemelding vullen de ouders of de leerling binnen 48 uur na het afnamemoment tevens het digitale formulier ABSENTIEFORMULIER EXAMENCOMMISSIE in. Met dit formulier registreert de examencommissie de leerlingen die in aanmerking komen voor het inhalen van een PTA-onderdeel.

 

Bezwaar en beroep

Indien een betrokkene zich bij de beoordeling van een examenonderdeel benadeeld voelt, kan de betrokkene via het digitale formulier VERZOEK EXAMENCOMMISSIE een verzoek tot heroverweging indienen bij de examencommissie. Dit dient te gebeuren binnen drie werkdagen nadat het vermeende nadeel aan de betrokkene bekend is gemaakt, of redelijkerwijs bij de betrokkene bekend had kunnen zijn.