Schoolregels

Op een school waar veel mensen (samen)werken, zijn regels nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en optimaal kan functioneren.

Een uitgebreid overzicht van schoolregels is te vinden in het LEERLINGENSTATUUT, dat tot stand is gekomen in samenspraak tussen de schoolleiding, de leerlingenraad en de Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn opgenomen regels over het gebruik van het schoolgebouw, maar ook een internetprotocol; afspraken omtrent het gebruik van internet op school én buiten school.

Alle regels met betrekking tot de schoolexamens zijn vastgelegd in het EXAMENREGLEMENT.

Het 4e Gymnasium kent ook een KLACHTENREGELING waarin is geformuleerd welke stappen ouders en/ of leerlingen kunnen ondernemen wanneer zij het niet eens zijn met beslissingen van de school of medewerkers van de school. Bij klachten is het eerste aanspreekpunt de betreffende docent of de mentor van de leerling.

Afspraken met betrekking tot het gebruik van het gebouw en de omgeving zijn te vinden in de HUISREGELS.

Het PESTPROTOCOL van het 4e Gymnasium bevat richtlijnen op basis waarvan pestgedrag op onze school kan worden voorkomen, gesignaleerd, bestreden en opgelost. Onderdeel van dit protocol is ook een internetprotocol.

In het VERZUIMPROTOCOL staat beschreven welke handelingen worden verricht wanneer een leerling (onterecht) absent is en wie voor de verschillende stappen verantwoordelijk is.