medezeggenschap

   

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van het 4e Gymnasium wordt gevormd door vier medewerkers, twee ouders en twee leerlingen. Over alle aangelegenheden die de school betreffen kan de MR voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de schoolleiding. De MR heeft een eigen website mr.het4e.nl waar vergaderdata, notulen en het MR-reglement zijn te vinden.  
   

Leerlingenraad

In de leerlingenraad wordt iedere jaarlaag vertegenwoordigd door twee (gekozen) leerlingen. De leerlingenraad komt regelmatig bijeen om delen van het schoolbeleid te bespreken, indien gewenst in aanwezigheid van een lid van de schoolleiding. De leerlingenraad voert ook regelmatig overleg met de rector.

De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en de MR, is betrokken bij het leerlingenstatuut en helpt met de organisatie van buitenschoolse activiteiten. Leerlingen die problemen of suggesties hebben, kunnen ook naar de leerlingenraad stappen. Twee vertegenwoordigers van de leerlingen(raad) hebben zitting in de MR van het 4e Gymnasium. 

Direct aan het begin van het nieuwe schooljaar zal de leerlingenraad actief op zoek gaan naar nieuwe leden. Leerlingen kunnen zich aanmelden of meer informatie krijgen via leerlingenraad@het4e.nl of via Mirjam Beerman (coördinator activiteiten, m.beerman@het4e.nl). 

Ouderraad

De ouderraad heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van ouders te behartigen en het goed functioneren van de school te bevorderen. De ouderraad komt regelmatig bijeen, geeft advies aan de schoolleiding, overlegt met de rector, bespreekt vragen van ouders en houdt toezicht op de besteding van de ouderbijdragen.

Daarnaast coördineert de ouderraad de hulp van ouders bij excursies, projecten en culturele avonden en organiseert zij in het najaar een algemene ouderavond. Daarnaast hebben twee vertegenwoordigers van de ouders zitting in de MR van het 4e Gymnasium. Meer informatie is te vinden op ouderraad.het4e.nl

De ouderraad is bereikbaar via e-mail: ouderraad@het4e.nl.

Ouderavonden

Verspreid over het schooljaar zijn er diverse ouderavonden: ouderavonden per jaarlaag, individuele spreekuuravonden en de jaarlijkse algemene ouderavond.

Tijdens de ouderavonden per jaarlaag is er een gedeelte ingeruimd voor mentor en ouders om over de gang van zaken in de klas te spreken. Daarnaast is aan iedere ouderavond een thema gekoppeld.

4e App

Ouders worden via de 4e App op de hoogte gehouden van nieuws en persoonlijke berichten. Berichten worden ook per mail verstuurd.

Daarnaast maakt het 4e Gymnasium gebruik van verschillende social media.

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.