schoolregels

   

Op een school waar veel mensen (samen)werken, zijn regels nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en optimaal kan functioneren.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut van Esprit Scholen is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op alle Esprit scholen. In het leerlingenstatuut staat wat er van de leerlingen in school wordt verwacht, maar ook wat de leerlingen van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten.
In aanvulling op het leerlingenstatuut is dit jaar gewerkt aan de schoolregels van het 4e Gymnasium. Hierin zijn aanvullende regels met betrekking tot rechten en plichten voor onze school verwerkt. 

statuut

Leerlingenstatuut Esprit Scholen

Schoolregels

Dit zijn de geldende schoolregels van het 4e Gymnasium. Deze worden aan het begin van het schooljaar 2024/25 in de klas besproken. 
De schoolregels zijn een aanvulling op het Esprit Leerlingenstatuut.
De schoolregels zijn tot stand gekomen in samenspraak met de schoolleiding, de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. 

schoolregels

schoolregels 4e Gymnasium

Pestprotocol

Het pestprotocol van het 4e Gymnasium bevat richtlijnen op basis waarvan pestgedrag op onze school kan worden voorkomen, gesignaleerd, bestreden en opgelost. Onderdeel van dit protocol is ook een internetprotocol.

 

 

pestprotocol

2023

Meldcode & meldplicht

Om adequater in te kunnen grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, is iedere school verplicht om een meldcode te hebben.
Daarnaast bestaat de meldplicht op scholen om seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs tegen te gaan.

 

meldcode

Meldcode & meldplicht

Gedragscode integriteit

De Integriteitscode van Esprit is bedoeld voor iedereen die binnen (en buiten) de gebouwen van Esprit werkzaam is dan wel werkzaamheden verricht en geeft aan hoe wij met elkaar en met anderen - leerlingen, ouders, externen - om willen gaan. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag.

 

integriteit

Gedragsscode Integriteit van Esprit

bijlage

Bijlage Gedragscode Integriteit van Esprit

Privacyverklaring

Esprit Scholen neemt de privacy van uw kind(eren) en u zeer serieus en zal informatie over uw kind en u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken, gebruiken en beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens. 

privacy

Privacyverklaring voor leerlingen en ouders

Schoolveiligheidsplan

In het veiligheidsplan worden de criteria gebruikt van Stichting School en Veiligheid voor een veilig pedagogisch klimaat en een zorgzame leefomgeving. Om de leesbaarheid van het schoolveiligheidsplan te verhogen, is ervoor gekozen veelal te verwijzen naar bestaande documenten, zoals het schoolondersteuningsprofiel en het calamiteitenplan. Ook is een paragraaf van de politie opgenomen en wordt verwezen naar de Q&A messenverbod van gemeente Amsterdam.  

 

veiligheidsplan

Het 4e Gymnasium Schoolveiligheidsplan

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.