studiehulp

   

Studiehulp

Tijdens de mentorlessen in klas 1 en 2 worden de leerlingen geschoold in het leren leren. In klas drie wordt er naast de profielkeuze aandacht besteed aan het onderwerp motivatie. Wanneer een leerling daarnaast extra hulp nodig heeft bij het aanleren van algemene studievaardigheden, zijn er verschillende vormen van studiehulp. In alle gevallen vindt doorverwijzing plaats via de mentor.

Studievaardigheid

Sommige leerlingen in klas 1 en 2 hebben behoefte aan wat extra ondersteuning bij het schoolwerk, bijvoorbeeld op het terrein van het plannen, het invullen en bijhouden van de agenda of het maken van huiswerk. Voor die leerlingen is studievaardigheidstraining bedoeld, waarbij een speciaal geselecteerde docent aan kleine groepjes leerlingen extra hulp biedt.

Dyslexie

In de eerste klas worden alle leerlingen getest op spelling en leesvaardigheid. Als daar aanleiding toe bestaat, krijgen leerlingen een speciaal hulpprogramma aangeboden door de taalcoördinator. Leerlingen met hardnekkige problemen op spelling- en/of leesgebied kunnen het advies krijgen om op dyslexie te worden getest door een gespecialiseerd instituut.

De taalcoördinator overlegt met de docenten en de ouders; de ouders beslissen of ze het advies overnemen en betalen dit onderzoek zelf. Leerlingen met een lichte vorm van dyslexie kunnen in het algemeen met ondersteuning zoals extra tijd tijdens toetsen (inclusief het eindexamen) goed functioneren op school; bij zwaardere vormen van dyslexie is dit niet afdoende en wordt de leerling voor ondersteuning doorverwezen naar een remedial teacher.

Faalangstreductie

Sommige leerlingen halen prima cijfers, maar voelen toch een voortdurende druk of angst voor het presteren. Er kan dan sprake zijn van faalangst. Leerlingen kunnen hierop worden getest en vervolgens doorverwezen naar de trainingen faalangstreductie (het tegengaan van faalangst).

Het doel van deze trainingen is om leerlingen zelf hun persoonlijke barrières te laten herkennen en afbreken. Bovendien kunnen ze ervaringen met anderen delen en daardoor relativeren. Aanmelding vindt plaats via de mentor. De training is bestemd voor leerlingen van klas 2 t/m 5.

Taalbeleid

Het taalbeleid van het 4e Gymnasium richt zich op alle leerlingen en alle vakken, omdat de taalvaardigheid in belangrijke mate het schoolsucces bepaalt.

Op een school die openstaat voor leerlingen met verschillende culturele achtergronden is het belangrijk om taalachterstanden tijdig te signaleren en te verhelpen. Vanaf het eerste tot het vierde schooljaar worden alle leerlingen getest op leesvaardigheid, zodat waar nodig leerlingen gerichte aandacht van de vakdocenten kunnen krijgen.

Als daar aanleiding toe bestaat, krijgen leerlingen een speciaal hulpprogramma aangeboden door de taalcoördinator. Leerlingen met hardnekkige problemen op spellinggebied kunnen het advies krijgen om op dyslexie te worden getest door een gespecialiseerd instituut.

De Huiskamer

Bij 'De Huiskamer', onze nieuwe trajectgroep, bieden we intensieve ondersteuning aan leerlingen met specifieke behoeften. De ondersteuning is opgedeeld in ochtend- en middagsessies.

In de ochtend concentreren we ons op leerlingen met complexe uitdagingen, bijvoorbeeld angstproblematiek, die hun (volledige) schoolgang belemmeren. Elke leerling heeft zijn eigen aanmeldreden en dus ook een eigen traject op maat. Voor deelnemende leerlingen wordt daarom een persoonlijk plan opgesteld, samen met de leerling, ouders, het zorgteam van school en eventueel externe begeleiders.

De middagsessies zijn gericht op leerlingen die vanwege bepaalde uitdagingen extra hulp nodig hebben bij het versterken van hun executieve vaardigheden, zoals planning, organisatie en metacognitie. Ook voor deze leerlingen wordt een persoonlijk plan opgesteld met concrete doelen waaraan gewerkt wordt onder leiding van gespecialiseerde begeleiders.

Deelname aan de Huiskamer, zowel de ochtend- als de middagsessies, kan alleen in uitzonderlijke gevallen, op advies van/in overleg met de zorgcoördinator.

Spitsklas

Speciaal voor leerlingen van groep 8 van de basisschool organiseert het 4e Gymnasium iedere woensdagmiddag vanaf de herfstvakantie tot en met juni de Spitsklas. Deze klas is bedoeld voor leerlingen met talent voor het gymnasium, maar bij wie hiaten in de taalvaardigheid of culturele bagage op termijn een belemmering kunnen vormen.

Het programma is erop gericht leerlingen voor te bereiden op het taal- en kennisniveau van het gymnasium. Er wordt veel aandacht besteed aan woordenschat (met name schooltaal), aan spelling en grammatica. Ook studievaardigheden, zoals 'woordjes leren' komen aan bod. In alle lessen komt de voorbereiding op de klassieke vorming aan bod. In aansluiting op de lessen vindt er een excursie plaats.

Ruimte voor talent

Met de wetenschap dat we een bovengemiddeld aantal zeer talentvolle leerlingen op school hebben, werken we bewust aan een klimaat waarin talent ook de ruimte krijgt zich verder te ontwikkelen. Deze ruimte bieden we op verschillende manieren.

algemeen
Door - waar mogelijk - te differentiëren binnen lessen worden leerlingen gestimuleerd verder te gaan dan de basisstof.
Er worden verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten georganiseerd waar leerlingen hun talenten kunnen ontplooien. Er is een richtlijn voor excellente leerlingen die ook uitblinken in bijvoorbeeld sport, acteren, muziek of ballet. Deze zogenaamde multi-talenten willen we op het 4e Gymnasium ruim baan geven.

onderbouw
Leerlingen in de onderbouw die wel wat uitdaging kunnen gebruiken, mogen in overleg lestijd inruilen voor eigen projecten.
Eén van de speerpunten binnen het mentoraat is de motivatieproblematiek van een deel van onze slimme leerlingen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Zo kunnen begaafde leerlingen uit de onderbouw filosofie in de bovenbouw volgen.

bovenbouw
In de bovenbouw kunnen leerlingen extra examenvakken kiezen.
We stimuleren excellente leerlingen uit de jaarlagen 4 en 5 om mee te doen met universiteitsprogramma’s zoals “Pre-university”, "Pre-Classes" (voorheen: “Lapp-top”) en “UvA-masterclass”.
Daarnaast is het 4e Gymnasium in 2014 gestart met het Honoursprogramma, waarbij leerlingen kans krijgen om zich te ontwikkelen op gebieden buiten het reguliere curriculum.

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.