schoolregels

   

Op een school waar veel mensen (samen)werken, zijn regels nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en optimaal kan functioneren.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut van Esprit Scholen is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op de scholen. In het leerlingenstatuut staat wat er van de leerlingen in school wordt verwacht, maar ook wat de leerlingen van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten.
De leerlingenraad werkt dit jaar aan een bijlage bij het leerlingenstatuut voor het 4e Gymnasium. Hierin worden aanvullende regels met betrekking tot rechten en plichten voor onze school verwerkt. 

statuut

Leerlingenstatuut Esprit Scholen

Meldcode & meldplicht

Om adequater in te kunnen grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, is iedere school verplicht om een meldcode te hebben.
Daarnaast bestaat de meldplicht op scholen om seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs tegen te gaan.

meldcode

Meldcode & meldplicht

Pestprotocol

Het pestprotocol van het 4e Gymnasium bevat richtlijnen op basis waarvan pestgedrag op onze school kan worden voorkomen, gesignaleerd, bestreden en opgelost. Onderdeel van dit protocol is ook een internetprotocol.

pestprotocol

mei 2016

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.