schoolregels

   

Op een school waar veel mensen (samen)werken, zijn regels nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en optimaal kan functioneren.

leerlingstatuut
Een uitgebreid overzicht van schoolregels is te vinden in het leerlingenstatuut dat tot stand is gekomen in samenspraak tussen de schoolleiding, de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn opgenomen regels over het gebruik van het schoolgebouw, maar ook een internetprotocol; afspraken omtrent het gebruik van internet op school én buiten school. Aan een update van het leerlingenstatuut zal het komende schooljaar worden gewerkt.

meldcode & meldplicht
Om adequater in te kunnen grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, is iedere school verplicht om een Meldcode te hebben.
Daarnaast bestaat de Meldplicht op scholen om seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs tegen te gaan.

pestprotocol
Het pestprotocol van het 4e Gymnasium bevat richtlijnen op basis waarvan pestgedrag op onze school kan worden voorkomen, gesignaleerd, bestreden en opgelost. Onderdeel van dit protocol is ook een internetprotocol.

STATUUT

Leerlingstatuut van het 4e Gymnasium juli 2017

MELDCODE

Meldcode & meldplicht

PESTPROTOCOL

mei 2016

VOLG ONS

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.